چالش ها و راهکارهای اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاری: مرور نظام مند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بسیاری از پرستاران در اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد به عنوان یک رویکرد حل مسئله در زمینه مراقبت سلامت ناتوان هستند. لذا، هدف مطالعه حاضر جمع بندی و گزارش ساختارمند نتایج مطالعات مختلف انجام گرفته در این زمینه جهت شناسایی چالش ها و راهکارهای اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاری برای تدوین دستورالعمل های موثر و کارآمد می باشد.

روش ها

در این مطالعه مروری نظام مند، با استفاده از پایگاه اطلاعاتی داخلی:Magiran ،SID ، IranMedex و خارجی: CINAHL، ProQuest،Ovid ، PubMed،Scopus ،Science Direct ، Google Scholar کلیه مطالعات انجام شده در کشور ایران در بازه زمانی 2010 تا 2020 در زمینه عملکرد مبتنی بر شواهد مورد جستجو قرار گرفت. نتیجه این جستجو دستیابی به 39 مقاله و یک طرح پژوهشی مرتبط با موضوع بود که در نهایت 19 مطالعه کاملا مرتبط وارد پژوهش شد.

یافته ها

از میان مطالعات مورد بررسی، 3 مقاله (16 درصد) در مجلات خارجی و 16 مقاله (84 درصد) در مجلات داخلی به چاپ رسیده بودند. نتایج نشان دهنده 4 مفهوم اصلی شامل "ویژگی های عملکرد مبتنی بر شواهد"، "موانع اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد"، "راهکارهای اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد" و "دستورالعمل اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد" بود.

نتیجه گیری

براساس نتایج حاصله، اکثر پرستاران با مفهوم عملکرد مبتنی بر شواهد آشنایی ندارند و موانع متعددی بر سر راه پرستاران در اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد وجود دارد. جهت رفع چالش های بالینی پرستاری، مدیران و سیاست گذاران مراقبت سلامت طوری برنامه ریزی نمایند تا با حمایت مدیران پرستاری از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرستاری جهت راهنمایی و هدایت پرستاران در اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد و تدوین پروتکل ها استفاده گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2212672 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!