پیش بینی کارآمدی خانواده بر اساس مرزهای بیرونی خانواده و خردمندی زوجین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کارآمدی خانواده بر اساس مرزهای بیرونی و خردمندی زوجین انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را زنان و مردان متاهل شهر قم تشکیل می دادند. از میان جامعه آماری تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های کارآمدی خانواده صفورایی (1388)، مرزهای بیرونی خانواده هوشیاری (1399) و خردمندی اشمیت، مالدون و پاندرز (2012) استفاده شد و نتایج با کمک روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون خطی تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد: الف) بین کارآمدی خانواده و ابعاد سه گانه آن با مرزهای بیرونی و خردمندی زوجین رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ب) دو متغیر پیش بین در مجموع به ترتیب 33/7، 20/7، 25/9 و 34/4 درصد از کارآمدی خانواده، بعد بینشی، حقوقی و اخلاقی را پیش بینی می کنند؛ ج) مرزهای بیرونی خانواده بیشتر از خرمندی در پیش بینی کارآمدی خانواده و ابعاد سه گانه آن نقش دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2212790 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!