ارزیابی پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان از دیدگاه کاربران طبق مدل استفاده از فناوری اطلاعات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

مدل استفاده از فناوری اطلاعات برای تعیین میزان پذیرش کاربران و رضایت از سیستم اطلاعات بیمارستان استفاده می شود. هدف این پژوهش، تعیین میزان پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان توسط کاربران براساس مدل استفاده از فناوری اطلاعات در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.

روش ها

مطالعه حاضر از نوع کاربردی است که به روش توصیفی- تحلیلی در فصل بهار 1399 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کاربران سیستم اطلاعات بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بودند و طبق فرمول کوکراین حجم نمونه 277 کاربر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. تحلیل داده با آمار توصیفی و آمار تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار  SPSS صورت گرفت.

نتایج

میانگین متغیرهای پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستاتی از جمله رضایت مندی کاربران از نظر پشتیبانی سیستم از وظایف، رابط کاربری، سازگاری با وظایف، حمایت از همکاری بین بخشی، قابلیت یادگیری، قابلیت دسترسی و خدمات پشتیبانی از سیستم به ترتیب 3/78، 3/65، 3/34، 3/60، 3/21، 3/30 و 3/50 بدست آمد که نشان دهنده وضعیت مطلوب برای بعد اول و نسبتا مطلوب برای سایر ابعاد است.

نتیجه گیری

میزان پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان از طرف کاربران در اکثر ابعاد مورد پژوهش در سطح نسبتا مطلوب است اما ارتباط مناسب بین کاربران و مالکان سیستم، استفاده از پشتیبان سیستم و اتخاذ تاکتیک های مناسب مدیریتی می تواند به پذیرش و رضایت بیشتر کاربران کمک نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2212821 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!