امکان سنجی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب در آبیاری کنوکارپوس Conocarpus lancifolius

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از این مطالعه ارزیابی پتانسیل استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب بوشهر در آبیاری گونه درختی کنوکارپوس است. برای بررسی وضعیت میکروبی بافت گیاه و شاخص های رشد آن، 2 تیمار شامل آبیاری با پساب شهری و آبیاری با آب شهر استفاده شد. 120 بوته کنوکارپوس، 90 نمونه با پساب و 30 نمونه با آب شهری، به مدت 6 ماه به روش آبیاری بارانی، آبیاری گردید. شاخص های رشد (طول و قطر ساقه) و کیفیت میکروبی برگ در انتهای هر ماه آبیاری اندازه گیری شد. پارامترهای pH با استفاده از pH meter ، هدایت الکتریکی با استفاده از EC meter، کلسیم و منیزیم با استفاده از آزمایشهای تیتریمتری تعیین گردید. غلظت آهن و منگنز با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله ای و غلظت فسفر فسفاتی و نیتروژن نیتریتی و نیتروژن نیتراتی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ماورای بنفش، کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی نیز با استفاده از روش استاندارد MPN تعیین گردید. نتایج نشان داد که در اثر آبیاری با پساب شهری شاخص های رشد بوته های کنوکارپوس به طور معنی داری بیش تر از آبیاری با آب شهر می باشد (0.05 >P). میزان آلودگی میکروبی پساب مورد استفاده کمتر از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت استفاده مجدد در آبیاری فضاهای سبز شهری بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
3190 تا 3197
لینک کوتاه:
magiran.com/p2212875 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!