معرفی برخی شاخص های سرم، ایمنی و خون به عنوان شاخص سلامت در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) عاری از عوامل بیماریزای خاص

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این بررسی تلاش شده است با ارزیابی برخی از شاخص های خونی، سرمی و ایمنی به مبنایی جهت تعیین سلامت مولدین نسل پایه SPF در مرکز نگهداری آنها دست یافت. به این منظور طی سه مرحله نمونه برداری قبل، همزمان و بعد از تکثیر از ماهیان مولد نگهداری شده در مرکز SPF واقع در مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی تنکابن و دو مزرعه منتخب (S و F) از تامین کنندگان مولد برای این مرکز، نمونه برداری شد. لازم به ذکر است که نمونه برداری در مرکز SPF و مزارع منتخب از ماهیان متعلق به گله های مشترک انجام شد. در هر مرحله پس از بیهوشی و خونگیری از ماهیان میزان هماتوکریت، هموگلوبین، پروتئین تام، آلبومین، آنزمهای آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)، کراتین فسفوکیناز (CPK)، آلکالین فسفاتاز (ALP)، IgM تام سرم و لیزوزیم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که قبل از فصل تکثیر میزان هموگلوبین، ALT و IgM در بین ماهیان سه مرکز تفاوت معنی داری نداشت ولی میزان لیزوزیم ماهیان مرکز SPF بطور معنی داری از ماهیان مزرعه S و از نظر عددی از مزرعه F بیشتر بود. نتایج فصل تکثیر نشان داد میزان هماتوکریت، هموگلوبین، پروتئین تام سرم، آلبومین، IgM تام سرم، AST، ALT و میزان لیزوزیم در بین ماهیان سه مرکز فاقد تفاوت معنی داری بود. در حالیکه میزان ALP ماهیان مرکز SPF در مقایسه با مزرعه F تفاوت معنی دار داشت. پس از فصل تکثیر میزان هماتوکریت و وزن ماهیان گروه SPF بطور معنی داری بیشتر از ماهیان دو مزرعه دیگر بود و هموگلوبین، IgM و لیزوزیم بعضا بطور معنی دار و یا از نظر عددی از ماهیان دو مزرعه دیگر بیشتر بود. براساس نتایج حاصل از این بررسی به نظر میرسد استفاده از شاخص های خون و سرم می تواند به عنوان ابزاری جهت ارزیابی شرایط سلامت و نیز کیفیت شرایط نگهداری، مدیریت تغذیه، پرورش و بهداشت مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2213655 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!