صوره "دون جوان" فی شعر سمیح القاسم وعبدالله بشیو؛ دراسه مقارنه صورولوجیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
علم دراسات الصوره (Image Studies) او الصورولوجیا او علم الصور (Imagologie) یبین لنا جانبا هاما من وظیفه الادب المقارن(او النقد المقارن بالواقع) فی المدرسه الفرنسیه حیث یتطرق إلی دراسه صوره "الانا" و"الآخر" فی النصوص الادبیه. صوره الآخر کمرآه یری الانا نفسه فیها من جانب ویری الآخر معامله الانا ومواجهته معه من جانب آخر. دون جوان (Don Juan) شخصیه اسطوریه إسبانیه تعرف بزیر النساء او مغوی النساء او صریع الغوانی فی الثقافه الإسبانیه خاصه وفی الثقافه الاروبیه او العالمیه عامه. لدون جوان علاقات مع مختلف النساء ولایزال یبحث عن امراه اخری جدیده ویترک القدیمه تماما. للشاعرین سمیح القاسم وعبدالله بشیو، باعتبارهما فحول ادب المقاومه فی الادبین العربی والکردی، قصیدتان موجهتان إلی دون جوان وهما یوظفان صورته السلبیه فی مجال ادب المقاومه توظیفا جدیدا لیظهرا مدی التزامهما بهذا النوع من الادب ویثریا المعانی الشعریه لدیهما. تبحث هذه المقاله عن کیفیه الرویه لصوره الآخر الاسطوری الإسبانی وتوظیفها فی شعر الانا العربی والکردی بالاعتماد علی المنهج الوصفی التحلیلی وعلی ضوء الادب المقارن الامریکی. توصلت الدراسه إلی ان رویه سمیح القاسم فی صوره دون جوان تسامحیه علی الإطلاق، لکن رویه عبدالله بشیو تسامحیه اولا ثم تتغیر وتصیر تشویهیه سلبیه انتهاءا، والانا حقیقیه فی هاتین القصیدتین لکن الآخر اسطوری یعنی ان الآخر صوره من صوره الآخر الاصلی البدایی.
زبان:
عربی
صفحات:
111 تا 132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2214454 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!