بیان CD117 در گواتر مولتی نودولر و کارسینوم پاپیلری تیروئید و ارتباط آن با فاکتورهای موثر در پیش آگهی

پیام:
نوع مقاله:
خلاصه گزارش (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

گواترمولتی نودولر، بزرگی خوش خیم غده ی تیرویید و کارسینوم پاپیلری تیرویید، شایع ترین نوع سرطان تیرویید است. امروزه می توان از مارکرهای ایمونوهیستوشیمی در تشخیص و پیش آگهی تومورها استفاده نمود. در مطالعه ی حاضر در نمونه های گواتر مولتی نودولر و کارسینوم پاپیلری تیرویید، بیان مارکر CD117 و ارتباط آن با عوامل موثر در پیش آگهی مقایسه شد.

مواد و روش ها:

 در این مطالعه مقطعی، در 60 بیمار مبتلا به گواتر مولتی نودولر و 60 بیمار مبتلا به کارسینوم پاپیلری تیرویید، که طی سال های 97-1390 در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران تحت جراحی تیروییدکتومی قرار گرفته بودند، بیان مارکر CD117 در بافت تیرویید با روش ایمونوهیستوشیمی مورد ارزیابی قرارگرفت و از نمره صفر تا 3 درجه بندی شد.

یافته ها: 

در تمامی نمونه های خوش خیم و بدخیم CD117 بیان شد: در نمونه های بدخیم 95 درصد نمره 1 و 5درصد نمره 2 و در نمونه های خوش خیم حدود 52درصد نمره 1 و 48درصد نمره های 2 و 3 مشاهده شد، به طوری که نمره ی بیان آن در نمونه های بدخیم با اختلاف معنی دار کم تر بود (05/0< P). همچنین افزایش بیان CD117 با کاهش درگیری غدد لنفاوی و افزایش اندازه ی تومور ارتباط داشت (05/0<p)، ولی با دیگر عوامل موثر بر پیش آگهی ارتباط معنی داری مشاهده نشد (081/0=p).

استنتاج

با توجه به نتایج متناقض در مورد ارتباط بیان CD117 با فاکتورهای موثر در پیش آگهی، انجام مطالعات بیش تر توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
133 تا 138
لینک کوتاه:
magiran.com/p2215443 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!