تحلیل راهبردی نیازهای هواداران تیم های فوتبال لیگ برتر ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
 تماشاچیان برای باشگاه ها، مهم ترین گروه برای کسب درآمد به حساب می آیند. در نتیجه شناسایی نیازهای موردنظر تماشاگر ورزشی و درک مثبت او از کیفیت خدمات ارایه شده برای پشتیبانی تیم، حضور و درآمد تیم بسیار حیاتی است. بر همین اساس تحقیق حاضر به تحلیل راهبردی نیازهای هواداران تیم های فوتبال لیگ برتر ایران پرداخت. روش شناسی: جامعه آماری کلیه هواداران سه بازی پرسپولیس- استقلال، پیکان- استقلال، سپیدرود- پرسپولیس بودند. با توجه به تعداد گویه ها400 پرسشنامه به صورت تصادفی توزیع گردید و در نهایت 373پرسشنامه صحیح موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ تعیین شد.  ابزار تحقیق ا پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شد. همچنین ابزار راهبردی ماتریس BCG و بهره گیری از روش کمی تحلیل داده ها و روابط خاکستری وضعیت راهبردی در هریک از ابعاد و مولفه های کیفیت خدمات بررسی شد. یافته ها: در تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی 5 بعد مورد شناسایی قرارگرفت که با استفاده از روابط خاکستری مورد اولویت بندی قرار گرفتند. این ابعاد به ترتیب شامل امکانات فیزیکی، عوامل مدیریتی، اتمسفر، امکانات جانبی و رسانه و اطلاع رسانی بودند. نتیجه گیری: به مدیران توصیه می گردد که با اقدامات خلاقانه و برنامه ریزی صحیح که چندان هزینه بر و زمان بر نباشد، رضایت هواداران ورزشی را جلب نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
102 تا 120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2217971 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!