ارزیابی کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی: منطقه چهار شهر اردبیل)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شهرنشینی شتابان و فقدان آمادگی شهرها برای پذیرش شرایط نوظهور اجتماعی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ‏به شکل گیری محیط های شهری با کیفیت پایین منجر شده است. این مسیله، به طور مستقیم بر کیفیت زندگی ‏شهروندان تاثیر گذاشته است. هدف این مقاله، بررسی متغیرهای موثر بر رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط شهری در منطقه 4 ‏شهر اردبیل است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر روش انجام، از نوع توصیفی- ‏تحلیلی است.‏ از تعداد 382 نفر برای نمونه، پرسشگری به عمل آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از  آزمون های پارامتری ‏t‏ تک نمونه ای و ‏t‏ مستقل، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش توام (‏Enter‏)، آزمون واریانس یا ‏F‏ و از آزمون تعقیبی شفه برای بررسی تفاوت بین چند گروه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهند که، میزان رضایت ساکنان از کیفیت محیط شهری، در سطح پایینی قرار دارد. به ‏طوری که میزان رضایت از کیفیت محیط شهری پایین تر از میانه نظری می باشد. نتایج آزمون های واریانس و ‏t‏ مستقل نشان دادند که نوع ‏شغل، سطح تحصیلات و مدت اقامت بر میزان رضایت از کیفیت محیط شهری تاثیرگذارند. سایر ویژگی های شخصی بر میزان رضایتمندی افراد از کیفیت محیط ‏شهری (سن و جنسیت) تاثیرگذار نیستند.‏ همچنین متغیرهای محیط سکونتی به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیش گویی متغیر وابسته دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2218072 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!