گروه های عاملی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی برگ سدر بر باکتری های اشرشیا کلی، سودوموناس ائروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا اینوکوا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

در سالیان اخیر استفاده از عصاره های گیاهی جهت کنترل عفونتهای باکتریایی مورد توجه قرار گرفته است. سدر یا کنار با نام علمی .L christi-spina Ziziphus بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است. هدف از این پژوهش، تعیین گروه های عاملی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی سدر بر باکتریهای اشرشیا کلی، سودوموناس ایروژینوزا، استافیلوکوکوس اوریوس و لیستریا اینوکوا در شرایط برونتنی بود.

روش کار

در این پژوهش آزمایشگاهی، عصارهگیری از پودر برگهای سدر با استفاده از روش خیساندن به مدت 48 ساعت انجام شد. فعالیت ضدباکتریایی عصاره برگ سدر با استفاده از چهار روش دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. گروه های عاملی عصاره آبی سدر با استفاده از دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) شناسایی شد.

یافته ها

در روش دیسک دیفیوژن آگار و چاهک آگار تمام غلظتهای عصاره آبی برگ سدر موجب مهار سویه های باکتریایی شدند. حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره برای باکتریهای اشرشیا کلی، سودوموناس ایروژینوزا، استافیلوکوکوس اوریوس و لیستریا اینوکوا به ترتیب 64 ،32 ،8 و 16 میلیگرم بر میلیلیتر بود. نتایج نشان داد حداقل غلظت کشندگی عصاره برای تمامی باکتریها بیشتر از غلظت مهارکنندگی بود. پیکهای اصلی و 779 ،820 ،885 ،1059 ،1274 ،1307 ،1419 ،1606 ،1715 ،2933 ،2974 ،3390 موجی اعداد در سدر برگ آبی عصاره عاملی گروه های 629 بر سانتیمتر مشاهده شدند.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج به دست آمده عصاره آبی سدر دارای اثر ضدباکتریایی مطلوبی بود. نتایج نشان داد که باکتریهای گرم منفی مقاومت بیشتری در برابر عصاره از خود نشان دادند. استفاده از این ترکیب گیاهی در مواد غذایی و صنعت داروسازی را میتوان بهعنوان روشی موثر جهت کنترل باکتریهای بیماریزا برشمرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2218229 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!