پوشینه سازی ترکیبات فنولی پوست سبز پسته با خشک کن پاششی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از راه های متداول تاخیر در اکسایش استفاده از ضداکساینده ها است. به دلیل اثرات نامطلوب ضداکساینده های سنتزی بر سلامت مصرف کنندگان، به کارگیری ضداکساینده های طبیعی و ایمن ضروری به نظر می رسد. پوست سبز پسته یکی از ضایعات فرآورده های کشاورزی و منبع ارزان قیمت ترکیبات فنولی است. استفاده از ترکیبات فنولی در فرمولاسیون مواد غذایی دارای محدودیت هایی است. در این مطالعه، پوشینه سازی ترکیبات فنولی پوست سبز پسته به روش خشک کن پاششی و توسط مالتودکسترین، به عنوان دیواره، انجام شد. بدین منظور، فاکتورهای موثر در پوشینه سازی شامل دمای ورودی، فاکتور رقت، نسبت دیواره:هسته و سرعت خوراک دهی بهینه سازی شدند. خصوصیات مالتودکسترین، پودر عصاره آبی پوست سبز پسته و ریز پوشینه های حاوی عصاره آبی پوست سبز پسته توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، FTIR، پراکنش اشعه ایکس (XRD) و گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) بررسی شدند. تحت شرایط بهینه، مقدار ترکیبات فنولی و کارایی پوشینه سازی به ترتیب 1/32 mg GAE/g dp و 81 درصد بود.نتایج DSC نشان داد که ریز پوشینه سازی پایداری حرارتی ترکیبات فنولی را بهبود بخشیده است. نتایج آزمون DPPH مشخص نمود که فعالیت ضد اکسایشی عصاره آزاد پوست سبز پسته 10 درصد بیشتر از عصاره ریز پوشینه شده است. نتایج بررسی پایداری ترکیبات فنولی عصاره آزاد و ریز پوشینه شده طی 60 روز نگهداری مشخص کرد که پایداری آن ها به ترتیب 29 و 4 درصد کاهش یافته است. ریز کپسول های به دست آمده به دلیل وجود ترکیبات فنولی در آن ها و خاصیت ضد اکسایشی که دارند می توانند برای تولید غذاهای فراسودمند و فرآورده های دارویی به کاربرده شوند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
51 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2219222 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!