تاثیر همزمان صعود به ارتفاع متوسط و مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین بر شاخصهای آسیب عضلانی مردان کوهنورد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

 کراتین مهمترین ومتداولترین مکمل مورد استفاده ورزشکاران است .با این حال ابهامات زیادی در مورد مصرف کراتین و اثرات مثبت ومنفی آن وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر همزمان صعود به ارتفاع متوسط و مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین برشاخصهای آسیب عضلانی مردان کوهنورد انجام گرفت.

روش شناسی

بدین منظور تعداد 16 مرد کوهنورد با میانگین سن (3/6±6/30سال)، قد (4/6±3/178سانتی متر)، وزن  (25/11±6/77 کیلوگرم) به طور تصادفی به دوگروه آزمایش و گروه کنترل(دارونما) تقسیم شدند. گروه آزمایش مکمل را به مدت 5 روز و به میزان 20 گرم در روز مصرف کردند.گروه کنترل پلاسیبو دریافت کردند.اولین نمونه گیری خون قبل از صعود در محل اجرای برنامه به عمل آمد.برنامه صعود ، قله توچال با ارتفاع3961 متر بود.دومین نمونه گیری خون بعد از برگشت از قله در ارتفاع 3750 متری انجام شد. نتایج بدست آمده به وسیله نرم افزار SPSS و t-test و K-S test تحلیل شد. 

یافته ها

 نتایج نشان داد که تاثیر معناداری بین سطح آنزیمهای LDH وAST در Post-test وPre-test در هردو(13/0P=AST) و (001/0P=ALT) گروه کنترل وجود دارد. همچنین صعود به ارتفاع 4000 متر با مصرف مکمل کراتین بر (78/0P=)LDH و(86/0P=)AST در هر دو گروه تاثیر معناداری مشاهده نشد. 

نتیجه گیری

 نتایج پژوهش نشان داد که تغییرات آنزیم های آسیب عضلانی(LDH&AST) مستقل از مکمل کراتین می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
183 تا 194
لینک کوتاه:
magiran.com/p2219680 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!