شناسایی عوامل موثر بر خوداتکایی مالی مساجد؛ مورد مطالعه: مساجد استان قم

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (ترویجی)
چکیده:

یکی از ریشه‌ها و علل اساسی استقلال مساجد و عدم وابستگی آنها به حکومت‌ها در تاریخ تشیع، خوداتکایی مالی و مردمی بودن آنها بوده است. مسجد نهادی دینی، مردمی و غیردولتی است که استقلال در نحوه تامین مالی آن، یکی از عناصر نقش‌آفرین در استقلال عملکرد و پرهیز از دولتی شدن آن است. بر این اساس، چیستی عوامل موثر بر خوداتکایی مالی مساجد، مسئله این پژوهش را شکل می‌دهد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها مطالعه موردی است. جامعه آماری شامل کلیه مساجد شهر مقدس قم است که تعداد ده مسجد از باب نمونه انتخاب شد. در انتخاب نمونه سعی شد هر مسجد تعداد زیادی از مساجد مشابه خود را نمایندگی کند. با اعضای هییت امنای این مساجد، مصاحبه‌هایی صورت گرفت و با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق، بررسی داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون انجام شد. با ترکیب مفاهیم استخراجی در قالب مضامین، تعداد هشت مضمون فراگیر به دست آمد. این مضامین عبارت‌اند از: نقش موقوفات در اداره مالی مسجد؛ نقش اجاره فضاهای مسجد برای برگزاری مراسمات در تامین مالی مسجد، نقش خیرین در اداره مالی مسجد؛ نقش امام جماعت در تامین مالی مسجد؛ نقش برنامه‌ها و فضاهای فرهنگی در نگرش مردم به کارکردهای مسجد؛ نقش اعتماد متقابل خیرین و هییت امنا در ارایه کمک به مسجد؛ تاثیر دانش و توان حقوقی مسجد در تامین مالی آن؛ و نقش برنامه‌ریزی هییت امنا بر تامین مالی مسجد. همچنین یافته‌های جنبی نشان داد که تامین مالی مساجد استان قم، عمدتا با کمک‌های خیرین و دریافتی‌های موقوفات صورت می‌گیرد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p2220224 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!