بررسی مولفه های هوش هیجانی در رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

انسان به‌ عنوان تنها سرمایه خردمند سازمان‌ها، دارای هوش‌های گوناگون است. یکی از مهم‌ترین‌ هوش‌ها، هوش هیجانی است. کارکردها و تاثیرات آن در زندگی فردی و سازمانی موجب شده است که طی چند دهه اخیر در کانون توجه پژوهشگران روان‌شناسی، مدیریتی، دیگران و حتی روزنامه‌نگاران قرار گیرد. در تحقیق حاضر دغدغه اصلی، بررسی نظام‌مند مولفه‌های هوش هیجانی در رفتار ساز‌مانی از منظر اسلام با روش تحلیل مضمون است. بر اساس این شیوه،‌ نخست فراوانی مفاهیم اصلی و فرعی از گزاره‌های دینی در قالب 475 کد استخراج و در سه سازه اصلی طبقه‌بندی شد؛ سپس زیرگونه‌ها، عناصر و نوع روابط آنها با هدف بنیادی و کاربردی تجزیه ‌و تحلیل شده و مدل مفهومی به ‌دست‌ آمد. یافته‌ها نشان می‌دهد که میان انواع و ابعاد هیجان‌ها با رفتار سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج نهایی حاکی از آن است که رهاورد آموزه‌های اسلام در حوزه هیجان‌ها ایجاد بینش خردمندانه به حد و مرز و گستره مسئله بوده و به‌کارگیری مطلوب این نگرش نقش موثر در کاهش رفتارهای انحرافی و ارتقای اثربخشی دارد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2220228 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!