نقش خط‏ مشی ‏های قوه مجریه افغانستان در وحدت ملی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

در پژوهش حاضر «نقش خط‏مشی‏های عمومی قوه مجریه افغانستان» و تاثیر آن در تحقق «وحدت ملی» مورد تحقیق قرار گرفت. بر اساس الگوی مفهومی محقق ساخته، فرضیه اصلی این پژوهش «خط‏مشی‏های عمومی قوه مجریه افغانستان، در تحقق وحدت ملی» است. فرضیه‏های فرعی این پژوهش را ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و اداری تشکیل می‏دهند. روش این پژوهش، از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‏ها آمیخته، از جهت روش پیمایشی، از حیث زمان مقطعی، و از جهت ابزار پرسش‌نامه‌ای و اسنادی است. 72 پرسش‌نامه به روش نمونه‌گیری غیر‌احتمالی هدفمند در دانشگاه‏های افغانستان توزیع ‌شد و پس از جمع‌آوری، داده‌های آن وارد نرم‌افزار SPSS گردید. یافته‌های به‌ دست‌ آمده از تحلیل توصیفی و استنباطی داده‏ها، بیانگر آن است که میانگین تاثیر خط‏مشی‏های عمومی قوه مجریه افغانستان، در ایجاد وحدت ملی، بالا‌تر از P - Value است. این بدان معناست که متغیر خط‏مشی‏های عمومی قوه مجریه افغانستان، از تاثیرگذاری لازم بر فرایند تحقق وحدت ملی برخوردار است با توجه به یافته‌های به ‌دست ‌آمده از آزمون الگوی مفهومی توصیفی و استنباطی پژوهش در جامعه آماری مورد نظر، می‌توان نتیجه گرفت که خط‏مشی‏های عمومی قوه مجریه افغانستان، در تحقق وحدت ملی تاثیر دارد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2220230 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!