اثر حشره کش اسپیروتترامات با افزودنی های مختلف روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae و زنبور پارازیتویید Psyllaephagus pistaciae (Hym.: Encyrtidae

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burckharat and Lauterer، یکی از مهم ترین آفات درختان پسته در ایران می‌باشد. پوره‌ها و حشرات کامل این آفت با تغذیه از شیره‌ی گیاهی خسارت جبران‌ناپذیری به محصول پسته وارد می‌کند. در این پژوهش تاثیر حشره کش اسپیروتترامات، صابون محلول پاشی جنوبگان و ترکیب اسپیروتترامات با صابون محلول پاشی جنوبگان، صابون تیمول و کاهنده‌ی اسیدیته سیترال روی این آفت در شرایط صحرایی بررسی شد. نمونه‌برداری‌ها یک روز قبل از سم‌پاشی و 2، 7، 14 و 21 روز بعد از سم‌پاشی انجام گرفت. همچنین، تاثیر تیمارهای مذکور روی زنبور Psyllaephagus pistaciae Ferrière به‌عنوان دشمن طبیعی این آفت بررسی شد. نتایج نشان داد که در 2، 14 و در 21 روز پس از سم پاشی بیشترین درصد تاثیر مربوط به اسپیروتترامات همراه با کاهنده‌ی اسیدیته سیترال بود، اما تفاوت معنی داری بین این دو تیمار مشاهده نشد. کمترین درصد تاثیر مربوط به تیمار صابون محلول پاشی جنوبگان بود. نتایج نشان می دهد که به جز در روز دوم سم پاشی در سایر روز ها افزودن صابون جنوبگان، صابون تیمول و کاهنده اسیدیته سیترال به حشره کش اسپیروتترامات، افزایش معنی داری نسبت به اسپیروتترامات به‌تنهایی نداشته است. درصد تاثیر تیمارهای اسپیروتترامات، صابون محلول پاشی جنوبگان و ترکیب اسپیروتترامات با صابون محلول پاشی جنوبگان، صابون تیمول و کاهنده‌ی اسیدیته سیترال روی زنبور P. pistaciae به‌ترتیب 17/27، 63/22، 38/23، 52/15 و 00/19 درصد بود و این ترکیبات باتوجه به شاخص IOBC، در گروه ترکیبات بی خطر قرار گرفتند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که حشره‌کش اسپیروتترامات روی پسیل پسته تاثیر زیاد و تمامی ترکیب های مورد آزمایش روی زنبور پارازیتویید آن تاثیر کمی دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2220549 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!