تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در ارتقای رفتارهای سبک زندگی سالم دانش آموزان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهداف

انجام رفتارهای سالم و داشتن یک سبک زندگی سالم در دانش آموزان، مهم است. این تحقیق با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقای رفتارهای سبک زندگی سالم در دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه انجام شد.

مواد و روش ها: 

این پژوهش یک کارآزمایی کنترل دار تصادفی است که روی 120 دانش آموز پسر متوسطه اول شهر رفسنجان انجام شد. اطلاعات در دو نوبت قبل و 3 ماه بعد از آموزش توسط پرسش نامه مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده جمع آوری شد. مداخله آموزشی طی 12 جلسه آموزشی برای گروه مداخله انجام گرفت. اطلاعات به دست آمده پس از جمع آوری، توسط نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون های آماری t زوجی، t مستقل و کای اسکویر تحلیل شدند.

یافته ها: 

بعد از مداخله، میانگین نمره آگاهی، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد بالاتر و اختلاف معنی دار بود (0.001>p). همچنین میزان پرداختن به رفتارهای سبک زندگی سالم در دانش آموزان گروه مداخله به طور معنی داری پس از انجام مداخله آموزشی افزایش یافت (0.001>p).

نتیجه گیری:

 مداخله آموزشی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده رفتارهای سبک زندگی سالم را در دانش آموزان گروه مداخله افزایش داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
293 تا 302
لینک کوتاه:
magiran.com/p2221948 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!