تاثیر کانال های ارتباطی بر تبلیغات کلامی با میانجی گری ریسک اجتماعی و انتشار سریع اطلاعات و تعدیل گری خود ابرازی برند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کانال های ارتباطی بر تبلیغات کلامی با نقش میانجی ریسک اجتماعی و انتشار سریع اطلاعات و نقش تعدیلگر خود ابرازی برند است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکت بیمه رازی در شهر مشهد هستند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 396 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن به روش روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگرا مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بالاتر از مقدار مطلوب 7/0 برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از نرم افزار آماریSPSS23 و در بخش آمار استنباطی از نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که کانال های ارتباطی تاثیر معناداری بر ریسک اجتماعی، سرعت انتشار اطلاعات و تبلیغات کلامی دارند. همچنین تاثیر ریسک اجتماعی بر تبلیغات کلامی و سرعت انتشار اطلاعات بر تبلیغات کلامی معنادار بود. نقش میانجی ریسک اجتماعی و سرعت انتشار اطلاعات در رابطه بین کانال های ارتباطی و تبلیغات کلامی نیز مورد تایید قرار گرفت. همچنین نقش تعدیل گر خودابرازی برند در رابطه بین ریسک اجتماعی و تبلیغات کلامی و سرعت انتشار اطلاعات و تبلیغات کلامی مورد تایید قرار گرفت. در این راستا می توان گفت که با کاهش میزان ریسک اجتماعی و افزایش سرعت انتشار اطلاعات در سایه ارتقای کانال های ارتباطی می توان تبلیغات کلامی را در خصوص بیمه رازی از مشتریان انتظار داشت. همچنین عنصر خود ابرازی برند نیز می تواند نقش مهمی در ارتقای تبلیغات کلامی مشتریان داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
110 تا 128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2223033 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!