توسعه مدل بازاریابی مبتنی بر همکاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) جهت ورود و حضور فعال در بازارها (مطالعه موردی صنایع غذایی استان آذربایجان غربی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شرایط محیطی عصر حاضر از جمله تغییرات روزافزون عوامل محیطی و پیچیدگی بیش از حد محیط فعالیت و همچنین تغییر نیاز و انتظارات مشتریان، لزوم پاسخگویی به نیازهای بازار و ارتقاء توان رقابتی جهت حضور فعال در فضای رقابتی را بیش از پیش برای بنگاه های اقتصادی ضروری ساخته است. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل بازاریابی مبتنی بر همکاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت ورود و حضور فعال در بازارها انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران وکارشناسان 56 شرکت صنایع غذایی استان آذربایجان غربی است  که با استفاده از روش کوکران تعداد 275 و 30  نفر  در دو مرحله به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از دو پرسشنامه ساخت محقق و استاندارد شده که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفته و مصاحبه با خبرگان  جمع آوری گردیده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و تست مدل از آزمونهای تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره ، ضریب هبستگی ،آزمون تی  و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار lisrel استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق ده استراتژی برای مدل بازاریابی مبتنی بر همکاری  به همراه راهکارهای اجرایی که بتوانند شاخص های تولیدی ، مالی و هزینه ای صنایع غذایی استان را بهبود دهند شناسایی و مورد تایید قرار گرفتند در پایان برای اجرای مدل تدوین شده پیشنهاداتی نیز ارایه شده است .

زبان:
فارسی
صفحات:
153 تا 172
لینک کوتاه:
magiran.com/p2223035 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!