همبستگی شاخص‏های قابلیت جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه لاین های اینبرد والدینی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 با ظهور گیاهچه در مزرعه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی همبستگی قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر و ظهور گیاهچه در مزرعه لاین‏های اینبرد والدینی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در آزمایشگاه تجزیه کیفی بذر و مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در کرج اجرا شد. تیمارهای آزمایش بذرهای لاین‏های MO17، B73rfc و B73cms با قابلیت جوانه زنی اولیه 87،90 و 93 درصد بودند. با انجام آزمون جوانه زنی استاندارد درصد گیاهچه های عادی، متوسط زمان، ضریب سرعت، سرعت جوانه زنی روزانه، متوسط جوانه‏زنی روزانه، طول و وزن خشک گیاهچه و شاخص های طولی و وزنی بنیه گیاهچه با آزمون جوانه‏زنی استاندارد تعیین شدند. در آزمایش مزرعه ای درصد ظهور نهایی، متوسط زمان، سرعت، شاخص ظهور و شاخص بنیه گیاهچه در مزرعه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد با افزایش قابلیت جوانه زنیاولیه درصدگیاهچه‏های عادی، سرعت و متوسط جوانه‏زنی روزانه افزایش یافتند. بذرهای دارای قابلیت جوانه زنی اولیه 93 درصد تمامی لاین های مورد بررسی و بذرهای لاین MO17 به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین متوسط زمان ظهور گیاهچه در مزرعه بودند. به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد با افزایش قابلیت جوانه زنی اولیه بذر شاخص های مورد بررسی جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه بهبود یافتند و کشت بذرهای با قابلیت جوانه زنی اولیه بالاتر، موجب ظهور نهایی و شاخص بنیه گیاهچه در مزرعه بیش تری شد. همچنین بذرهای لاین MO17 و B73CMS از شاخص های مورد بررسی جوانه زنی بذر و ظهور گیاهچه در مزرعه برتری برخوردار بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
191 تا 203
لینک کوتاه:
magiran.com/p2225605 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!