وضعیت آموزش بالینی و عوامل موثر بر آموزش بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1399-1398

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

با توجه به نقش مهم رشته پرستاری در سیستم بهداشت و درمان کشور، توجه به بهبود و ارتقای کیفیت آموزش بالینی ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت آموزش بالینی و عوامل موثر بر آموزش بالینی اثربخش، از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 98-99 انجام شد.

روش کار

این مطالعه مقطعی، از نوع توصیفی است که در آن به روش سرشماری، کلیه دانشجویان ترم 3 تا 8 مقطع کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز وارد مطالعه شدند. ابزار گرداوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه بررسی وضعیت آموزش بالینی و پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر آموزش بالینی اثربخش بود. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار spss نسخه 26 و آمار توصیفی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

در این مطالعه در مجموع 155 دانشجوی پرستاری شرکت کردند. طبق یافته ها، در پرسشنامه بررسی وضعیت آموزش بالینی، حیطه اهداف و برنامه آموزشی با میانگین (74/0±30/3) در سطح متوسط، عملکرد مربی با میانگین (75/0±65/3) در سطح خوب، برخورد با دانشجو با میانگین (88/0±92/2) در سطح متوسط، محیط آموزشی با میانگین (88/0±75/2) در سطح متوسط و نظارت و ارزشیابی با میانگین (98/0±13/3) در سطح متوسط قرار گرفت. همچنین، در پرسشنامه عوامل موثر بر آموزش بالینی اثربخش ، میانگین نمرات کسب شده در حیطه خصوصیات فردی فراگیر (84/0±67/3)، خصوصیات فردی مدرس بالینی (92/0±59/3)، شرایط محیط بالینی (02/1±06/3)، برنامه ریزی آموزشی (02/1±26/3) و ارزشیابی بالینی (02/1±05/3) بود.

نتیجه گیری

بر اساس یافته های مطالعه حاضر، وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه در سطح متوسط بود. همچنین دو حیطه خصوصیات فردی فراگیر و خصوصیات فردی مدرس بالینی، اثر بخشی بیشتری بر آموزش بالینی داشتند. پذیرش دانشجو بر اساس ظرفیت استانداردهای بالینی، فراهم نمودن امکانات آموزشی رفاهی، تعیین شرح وظایف مربیان و دانشجویان در بیمارستان های آموزشی، استفاده از روش های نوین آموزش بالینی و بیمارستان مجازی برای بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش بالینی لازم است.

زبان:
فارسی
صفحات:
20 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2226179 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!