واکاوی آسیب های برنامه ریزی شهری موفق در شهر اهواز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

طرح مسئله: 

شهر اهواز علی رغم سابقه چندین دهه برنامه ریزی و... با این مشکل مواجه بوده و هست که چشم اندازها و اهداف برنامه های شهری جامه عمل نمی پوشند. بنابراین برای فایق آمدن بر مشکلات و تضمین موفقیت برنامه ریزی شهری، شناخت پاره ای از آسیب ها و مشکلات برنامه ریزی شهری در این شهر ضرورت می یابد.

هدف

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی برنامه ریزی شهری موفق و مطلوب در شهر اهواز صورت گرفته است. بنابراین پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد. از لحاظ روش، این پزوهش توصیفی-تحلیلی است. آسیب های مورد نظر نیز در سه دسته کلی آسیب های انسانی، آسیب های فرایندی و آسیب های ساختاری از نظر کارشناسان امور شهری، در شهر اهواز مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.

نتایج

با بررسی ابعاد و متغیرهای پژوهش، با استفاده از روش آنتروپی شانون از نظر اهمیت در عدم موفقیت و دستیابی به برنامه ریزی شهری مطلوب و موفق، آسیب های انسانی با امتیاز 5866/0 بیشترین وزن و امتیاز را به خود اختصاص داده است و پس از آن مشکلات ساختاری و مشکلات فرآیندی به ترتیب امتیازهای2338/0 و 1794/0 در رتبه های بعدی قرار دارند. نتایج به دست آمده بر اساس آزمون Tنیز یافته های حاصل از ضریب آنتروپی شانون را مورد تایید قرار می دهد. همچنین تحلیل رابطه براساس ضریب همبستگی پیرسون، نشان می دهد بین مولفه های انسانی، فرایندی، ساختاری و عدم دستیابی به فرایند برنامه ریزی شهری موفق و مطلوب در این شهر رابطه خطی مثبت و معنی دار برقرار می باشد. نتایج به دست آمده بر اساس مدل برازش رگرسیونی نیز حاکی از آن است که همگی این شاخص ها در عدم دستیابی به فرایند برنامه ریزی مطلوب و موفق در شهر اهواز تاثیر مستقیم دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2226327 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.