اثربخشی اقدامات پلیس فتا در مقابله با مزاحمت های سایبری در بازه زمانی 5 ساله با رویکرد فنی و اجتماعی (موردمطالعه استان همدان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه فضای مجازی و جرایم ناشی از آن به معضل مهم جوامع بشری تبدیل شده مزاحمان سایبری برای کاهش ریسک اعمال مجرمانه خود، بسترهای فضای مجازی را به فضای حقیقی و سنتی ترجیح می دهند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی اقدامات پلیس فتا در مقابله با مزاحمت های سایبری در بازه زمانی 5 ساله با رویکرد فنی و اجتماعی است. این تحقیق در گروه تحقیقات توصیفی پیمایشی مقطعی قرار می گیرد و از نظر نوع، کاربردی است. روش نمونه گیری به صورت تمام شمار و حجم نمونه کل جامعه آماری است. جامعه آماری در این تحقیق برابر آمار واصله از پلیس فتا ناجا و تحقیقات میدانی صورت گرفته از سوی محقق آمار متولیان مقابله با جرایم سایبری و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی است، پس از بررسی های به عمل آمده و مستندات ارایه شده 40 نفر برآورد می گردد که این افراد در ادارات داخلی پلیس های تخصصی فتا وپاوا فعال می باشند. پس از استخراج اطلاعات، داده های آماری خلاصه و طبقه بندی گردید و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 24 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. از نتایج به دست آمده می توان گفت استفاده از ابزارهای دفاع سایبری و همچنین بسترهای سایبریک موجود پلیس فتا در سطح کشور جهت اجرا و انجام عملیات در فضای سایبری مناسب نبوده و ضعیف ارزیابی می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2229151 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!