تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

نظر به اهمیت آموزش به منظور ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی- عروقی، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی -عروقی در بهورزان شهرستان رفسنجان انجام شد.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است. این مطالعه در سال 1398 بر روی 79 نفر از بهورزان شهرستان رفسنجان که به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند، انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک و الگوی باور بهداشتی بود. پرسشنامه ها در دو نوبت قبل و بعد از انجام مداخله تکمیل شدند. بعد از انجام پیش آزمون، مداخله آموزشی طی چهار جلسه 45 دقیقه ای برای گروه مداخله انجام شد. گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، تی زوجی، دقیق فیشر و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج نشان داد که میانگین نمره آگاهی (004/0>p)، حساسیت درک شده (001/0>p)، شدت درک شده (002/0>p)، منافع درک شده (001/0>p)، خود کارآمدی درک شده (001/0>p) و رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی- عروقی (001/0p=) در گروه مداخله پس از انجام مداخله نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافته است.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، آموزش بر پایه الگوی اعتقاد بهداشتی می تواند در جهت ارتقای رفتار پیشگیری کننده از بیماری های قلبی- عروقی مفید و موثر واقع شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2229996 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!