ویژگی های رشد، صیدبرواحدتلاش و تخمین اندازه ی ذخیره در جمعیت های ماهیان دریاچه ی سد درودزن، استان فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برای مدیریت کردن درست و پایدار دریاچه ها، آگاهی از تنوع گونه یی ماهیان، اطلاعات جمعیتی، اندازه ی ذخیره و اندازه ی مناسب برداشت ماهی ضروری است. این پژوهش بر ماهیان سد درودزن در استان فارس انجام شد. دو بار نمونه برداری در سه ایستگاه در تابستان و پاییز 1394 هر بار به مدت سه روز با تور گوش گیر نایلونی انجام شد. میانگین طول و طول بهینه، عامل وضعیت، صید بر واحد تلاش، توده ی زنده ی کل و برداشت مجاز برآورد کرده شد. ماهیان دریاچه هشت گونه ی کپور معمولی، حمری، شاه کولی، سیاه ماهی فلس درشت، سیاه ماهی فلس ریز، کپور نقره یی، کپور سرگنده و بیاح بود، که دو گونه ی آخر برای اولین بار از این دریاچه گزارش می شود. رابطه ی طول- وزن برای همه ی گونه ها به جز کپور سرگنده رشد همسان را نشان می دهد. عامل وضعیت نیز برای همه ی این ماهیان بیش تر از 1 بود، که رشد بدنی مناسب را تایید می کند. طول مناسب صید برای بیاح (cm14)، کپور معمولی (cm30)، حمری (cm21)، شاه کولی (cm14)، سیاه ماهی فلس درشت (cm24)، سیاه ماهی فلس ریز (cm24) و کپور نقره یی (cm76)، و صیدبرواحدتلاش برای بیاح 6324 گرم، شاه کولی 1260 گرم، کپور معمولی 2064 گرم، سیاه ماهی فلس درشت 800 گرم و حمری 172 گرم بود. بیش ترین برداشت مجاز برای بیاح، کپور معمولی، حمری، کولی و سیاه ماهی فلس درشت از دریاچه در 1394 به ترتیب 12309، 3690، 293، 2643، و 1367 کیلوگرم برآورد شد. با این حال، پیشنهاد می شود به دلیل دقت بیش تر، برای برداشت از دریاچه از داده های طول مناسب برداشت استفاده شود. با توجه به تغییر هرساله ی اقلیمی و شرایط خوراک وری دریاچه، ارزیابی و پایش دقیق جمعیت ماهیان دریاچه به صورت پیوسته در هر سال انجام شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2230252 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!