مقایسه دیدگاه اعضای هیئت علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص گراند راند های برگزار شده در این گروه آموزشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

گراندراند آموزشی یک روش آموزش بالینی متداول است که در اکثر بخش های بیمارستان های آموزشی درحال اجرا است و هدف آن فراهم آوردن فرصتی برای دانشجویان است تا اطلاعات نظری را به واقعیات عملی پیوند بزنند. هدف این مطالعه بررسی نظرات و دیدگاه های دانشجو و عضو هییت علمی بود تا بتوان نواقص موجود در آموزش بالینی گراندراند را پیدا کرده و با بهبود روند آموزشی گامی موثر در تربیت پزشکان کارآمد برداشته شود.

روش کار

این مطالعه به صورت مقطعی در گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفته است. این تحقیق با نظرسنجی از افراد حاضر در جلسات گراند راند در قالب پرسشنامه استاندارد صورت گرفت. در مجموع 250 پرسشنامه از دی ماه 1397 لغایت پایان خردادماه 1398 بین شرکت کنندگان حاضر در گراندهای بخش ها توزیع شد که از این تعداد، 235 پرسشنامه تکمیل گردید. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS v.24 آنالیز گردید.

نتایج

بیشترین میزان رضایت از کیفیت گرند راندهای هفتگی در گروه اعضای هییت علمی با 63.15٪ و کمترین میزان در گروه کارورزان با 4.34٪ که وضعیت گرند راند ها را خیلی خوب ارزیابی کردند وجود دارد.  در حالی که تمامی اعضای هییت علمی و اکثریت دستیاران (70.73٪) معتقد بودند حضور کارورز در گراند راند مفید است با این حال در حدود نیمی از کارورزان (53.62٪) به مفید بودن گراند راند اذعان داشتند. استراتژی مد نظر اعضای هییت علمی بیشتر  تاکید بر درمان (42.10٪) و گزارش های پزشکی مبتنی بر شواهد (36.84٪) بود اما دستیاران بیشتر در مورد تشخیص های افتراقی (46.34٪) و گزارش های پزشکی مبتنی بر شواهد (34.14٪) تاکید داشتند؛ کارورزان (63.76٪) و کارآموزان (63.20٪) نیز بر بحث در مورد تشخیص های افتراقی تاکید داشتند.

نتیجه گیری

در مجموع دیدگاه کارآموزان و کارورزان در مقایسه با اعضای هییت علمی و دستیاران در خصوص کیفیت برگزاری گرند راندهای آموزشی منفی تر است. همچنین دیدگاه آنان در بخش های مهمی همانند استراتژی معرفی بیمار نیز متفاوت می باشد. از این رو به نظر می رسد، انجام مطالعات بعدی با هدف تعیین استانداردهای مناسب گراند راند های آموزشی برای هریک از گروه های کارآموز، کارورز و دستیار اهمیت داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
20 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2230302 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!