بازشناسی نفس لوامه و عوامل بیداری آن از نگاه قرآن و حدیث

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

نفس، یکی از ابعاد وجودی انسان است که دارای مراتب مختلفی و به حالات و شیون مختلفی متصف می‌شود. یکی از این حالات، حالت لوامگی آن است که پس از اتصاف به آن، «نفس لوامه» خوانده می‌شود. اینکه نفس لوامه چیست و چه عواملی در فعلیت و بیداری‌ آن نقش دارند، مسیله‌ای است که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و در جمع‌آوری داده‌های، از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. با مطالعه و بررسی منابع مربوطه، به دست آمد که نفس لوامه یکی از حالات، مراتب و شیون نفس است که؛ هنگام ارتکاب معاصی توسط آدمی، بدان متصف می‌شود؛ بدین معنا که تمامی انسان‌ها از بر و فاجر، بعضی هم در دنیا و هم در قیامت و بعضی صرفا در قیامت، بر اثر حضور و بروز عواملی بیداری آفرین، این حالت لوامگی را در خود احساس کرده و در نتیجه‌، به دلیل انجام فجور و یا قلت انجام کار نیک، ندامت حاصل شده و به ملامت خود می‌پردازند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2231229 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!