ارزیابی عملکرد و بهره وری مصرف آب گیاه توت فرنگی گلخانه ای تحت سطوح مختلف آبیاری در بسترهای کشت خاکی و غیرخاکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر بستر کشت بر عملکرد، بهره وری آب و برخی ویژگی های رشد گیاه توت فرنگی، آزمایشی در گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور بستر کشت و سطوح آبیاری انجام شد. تیمارهای آبیاری در سه سطح شامل آبیاری کامل (FI)، کم آبیاری به میزان 80 (DI80) و 60 درصد نیاز آبی (DI60) و چهار بستر کشت شامل خاک (Soil)، کوکوپیت:پرلیت با نسبت های حجمی 70:30 (C30 P70)، 60:40 (C40 P60) و 50:50 درصد (C50 P50) بود. نتایج نشان داد بیشترین مقادیر عملکرد میوه و بهره وری آب در بین تیمارهای بستر کشت به ترتیب به مقدار 99/8 کیلوگرم بر متر مربع و 53/41 کیلوگرم بر مترمکعب به بستر C50 P50 اختصاص یافت و در بین تیمارهای آبیاری به ترتیب 53/9 کیلوگرم بر متر مربع و 88/35 کیلوگرم بر مترمکعب به تیمار FI تعلق داشت. بیشترین مقادیر عملکرد و بهره وری آب در شرایط اثرات متقابل عوامل مورد بررسی به ترتیب به مقدار 41/11 کیلوگرم بر متر مربع در ترکیب بستر C50 P50 با آبیاری کامل و 78/44 کیلوگرم بر مترمکعب در ترکیب بستر C50 P50 با سطح 80 درصد نیاز آبی حاصل شد. براساس نتایج حاصل این پژوهش در صورت اعمال کم آبیاری، بستر C50 P50 با اعمال کم آبیاری 80 درصد نیاز آبی قابل پیشنهاد است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1697 تا 1707
لینک کوتاه:
magiran.com/p2231647 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!