ارزیابی کارکرد زیست محیطی پخش سیلاب از نظر ترسیب کربن در خاک و گیاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ارزیابی نقش آبخوان داری در ترسیب دی اکسید کربن موجود در هوا به شکل کربن آلی، هدف این پژوهش بود. با نمونه برداری از خاک و گیاهان در کاربری های جنگل دست کاشت اوکالیپتوس با و بدون پخش سیلاب و جنگل دست کاشت آکاسیا همراه با پخش سیلاب، مرتع بدون پخش سیلاب و مرتع با پخش سیلاب، مقدار کربن آلی اندازه گیری گردید و در نهایت کل ترسیب کربن محاسبه شد. داده ها، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل آماری شد و میانگین ها با آزمون دانکن در سطح 5 درصد مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تاثیر کاربری های مختلف بر مقدار کربن آلی و ترسیب کربن در خاک و گیاه در سطح یک درصد معنی دار شد. جنگل کاری با اوکالیپتوس کامالدولنسیس همراه با پخش سیلاب، میزان کربن آلی خاک را از 51/0 درصد در شاهد (اوکالیپتوس بدون پخش سیلاب) به 68/1 درصد در نوار اول جنگل اوکالیپتوس افزایش داد (29/3 برابر). با محاسبه ی میانگین عرصه هایی که در آن ها اوکالیپتوس کاشته شده بود، مشخص شد بیشترین کربن به میزان 84/121 تن در هکتار در این کاربری در درختان، لاشبرگ و در خاک (تا عمق 30 سانتی متر) زیر پوشش آن ها ذخیره شده است. با توجه به این که هر تن کربن، معادل 67/3 تن دی اکسید کربن است، می توان نتیجه گرفت که هر هکتار از جنگل اوکالیپتوس 15/447 تن دی اکسید کربن هوا را به صورت ماده ی آلی ذخیره کرده است. ارزش اقتصادی مقدار کربن ذخیره شده معادل 76/3 میلیارد ریال در هکتار محاسبه گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
1323 تا 1336
لینک کوتاه:
magiran.com/p2231690 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!