اثربخشی درمان شناختی تحلیلی بر کاهش احساس گناه، شک و تردید در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

اختلال وسواس فکری، یک اختلال اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی مفرط در مورد نظم، ترتیب و امور جزیی و هم چنین شک و تردید همراه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی تحلیلی بر کاهش احساس گناه و شک و تردید در مبتلایان به این اختلال بود.

مواد و روش ها: 

بدین منظور از بین افراد مبتلا به این اختلال که به کلینیک های روانپزشکی و روانشناسی شهر مشهد مراجعه کردند تعداد 24 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش  طی 9 جلسه 1/5 ساعته درمان شناختی تحلیلی را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. متغیرهای وابسته در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای اندازه گیری متغیرهای وابسته از پرسشنامه احساس گناه و پرسشنامه وسواس مادزلی استفاده شد.

یافته ها

تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره نشان داد که با کنترل اثرات پیش آزمون، درمان شناختی تحلیلی به طور موثری باعث کاهش احساس گناه و شک و تردید در شرکت کنندگان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد.

بحث و نتیجه گیری

مطالعه ی حاضر نشان می دهد که درمان شناختی تحلیلی با ارایه ی آگاهی در زمینه ی خطاهای شناختی و ماهیت علایم اختلال وسواس، مراجع را مجاب به تغییر و دستیابی به رو ش های سازنده تر و هدایت افکارش می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
10 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2231800 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!