ارزیابی توان مهارکنندگی ناحیه پروپپتید به عنوان مهارگر کیموتریپسین گوارشی کرم غوزه پنبه،Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae)، بر اساس مطالعه ‏های محاسباتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera Hübner، آفتی با دامنه میزبانی وسیع است که باعث خسارت اقتصادی شدید روی محصولات کشاورزی در ایران و جهان می ‏شود. در سال های اخیر، حشره‏‏ کش‏‏ های شیمیایی به عنوان موثرترین روش کنترل این آفت استفاده شده اند، ‏که با توجه به اثرات مخرب آن‏‏ها، اغلب پژوهش ها در راستای دستیابی به روشی جایگزین برای کنترل شیمیایی هدایت می ‏ شوند. یکی از رویکرد‏های کارآمد برای کنترل آفات، هدف قرار دادن دستگاه گوارش و به ‏ ویژه مهار آنزیم ‏های گوارشی می‏‏ باشد. در این مطالعه، ما از قطعه پروپپتید آنزیم کیموتریپسین H. armigera به عنوان یک مهارکننده اختصاصی استفاده نمودیم. مدل ساختاری کیموتریپسین حشره از طریق مدل‏‏ سازی همسانی و با استفاده از ساختار کریستالی کیموتریپسین گاوی، Bos taurus L. به عنوان ساختار الگو پیش ‏بینی شد. کیفیت مدل ساختاری حاصل توسط آنالیزهای مختلف از جملهVERIFY_3D ،ERRAT ، PROCHECK،WHAT-IF  و Z-scores مورد ارزیابی قرار گرفت، که نتایج نشان از کیفیت مطلوب مدل پیشنهادی داشت. علاوه بر این، مطالعات شبیه ‏سازی داکینگ مولکولی میان مدل ساختاری پیش‏ بینی شده آنزیم و پروپپتید مهار کننده نشان داد که پروپپتید مهار‏کننده مطلوب‏‏ترین امتیاز داکینگ و انرژی پیوند کل را در هنگام برقرای میان ‏ کنش با جایگاه فعال کیموتریپسین کرم غوزه پنبه دارا می ‏ باشد. با این حال، پروپپتید مهار کننده پتانسیل ضعیفی برای ایجاد میان ‏کنش با کیموتریپسین خوکی، Sus scrofa L.، به عنوان نماینده ‏ای از پستانداران، از خود بروز داد. نتایج حاصل از این پژوهش، اهمیت مطالعه ‏های محاسباتی در طراحی و انتخاب پروپپتید های مهاری مطلوب علیه آنزیم ‏ های هدف را نشان می‏دهد. چنین مهار کننده ‏ هایی می‏ توانند به عنوان جایگزین آفت‏ کش ‏های شیمیایی برای کنترل H. armigera و یا سایر آفات در آینده پیشنهاد شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
237 تا 253
لینک کوتاه:
magiran.com/p2232043 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!