تاثیر هیجانات مثبت و منفی در نگرش نسبت به تبلیغات مبتنی بر تلفن همراه با نقش میانجی احساسات (مورد مطالعه: کاربران تلگرام در مشهد)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیرات هیجانات مثبت و منفی و احساسات کاربران شبکه های اجتماعی در ایجاد نگرش نسبت به تبلیغات انجام پذیرفته است. همچنین نقش احساسات به عنوان متغیر میانجی در تاثیر هیجان بر نگرش بررسی شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی علی می باشد. ابزار گردآوری در این تحقیق پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کاربران شبکه مجازی تلگرام در شهر مشهد بودند. با توجه به در اختیار داشتن بانک کاربران همراه اول دارای تلگرام با پیشوند شماره 915، پرسشنامه الکترونیکی برای حدود 4000 کاربر به صورت تصادفی ارسال گردید که در نهایت 402 پرسشنامه به عنوان نمونه آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که نتایج برای همه متغیرها بالاتر از 0.7 بود و روایی آن به روش تحلیل سازه بررسی گردید. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدل‏یابی معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزار Smart PLS انجام پذیرفت. براساس نتایج به دست آمده اثر هیجانات مثبت و احساسات بر نگرش نسبت به پذیرش تبلیغات در تلفن همراه معنادار بود. همچنین مشخص شد اثر مستقیم هیجانات مثبت بر نگرش بیش از سایر متغیرها است. در عین حال اثر هیجانات منفی بر شکل دهی احساسات و نگرش نسبت به تبلیغات مبتنی بر تلفن همراه تایید نگردید. در این تحقیق اثر نگرش بر ایجاد قصد پذیرش نیز مثبت ارزیابی شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
216 تا 234
لینک کوتاه:
magiran.com/p2232603 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!