تاثیر آموزش روانی گروهی بر میزان اضطراب مراقبین اصلی بیماران دوقطبی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

اعضای خانواده بیماران روانی اغلب احساس ناتوانی و تجربه دیسترس، اضطراب، افسردگی و مشکلات اقتصادی دارند.هدف این مطالعه تعیین تاثیر مداخلات آموزشی گروهی بر میزان اضطراب مراقبین اصلی بیماران مبتلابه اختلال دوقطبی نوع یک در اولین بار بستری می باشد.

روش کار

پژوهش حاضر یک کار آزمایی بالینی با گروه شاهد و به روش نمونه گیری آسان (در دسترس) انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه برابر آزمایشی (32 نفر) و شاهد (32 نفر) جای گیری شد. محقق   برای گردآوری داده ها دو پرسشنامه ی داده های دموگرافیک و پرسشنامه ی اضطراب بک در 2 مرحله که شامل پیش از انجام مداخله و پس از انجام مداخله استفاده شد و از هر دو گروه، تقاضا شد، در جلسه ای حضور یابند و به صورت گروهی پس آزمون (پرسشنامه اضطراب بک) را تکمیل کنند.جلسه آموزشی، حمایتی برای گروه های آزمون با حضور مراقب اصلی، هفته ای دو جلسه و هر جلسه به مدت 90 دقیقه برگزار گردید. در طی هشت جلسه مداخلات روانی آموزشی گروهی را دریافت کردند و گروه کنترل پس از پیش آزمون در این مدت هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی 20 و نیز مقدار p-value<0.05 استفاده شد.

یافته ها

میانگین میزان اضطراب در گروه آزمایش در پیش آزمون 44/37 با انحراف معیار 76/11 و در گروه گواه 53/29 با انحراف معیار 89/8 بود. میانگین میزان اضطراب در گروه آزمایش در پس آزمون 22/12 با انحراف معیار 84/7 و در گروه گواه 41/28 با انحراف معیار 10/9 بود. میانگین میزان اضطراب در گروه آزمایش در پیگیری 69/6 با انحراف معیار 81/4 و در گروه گواه 31/27 با انحراف معیار 44/9 بود.

نتیجه گیری

مداخله آموزش روانی گروهی طراحی شده ای که در این پژوهش مورداستفاده قرارگرفته توانسته است تغییرات مطلوبی در آگاهی مراقبین در رابطه با مراقبت از بیماران مبتلابه اختلال دوقطبی نوع I ایجاد نماید

زبان:
فارسی
صفحات:
78 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2232759 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!