رابطه بین پوشیدگی های شیمیایی و مغناطیس پذیری در نانولوله کربنی تک جداره زیگزاگ ‏‎(5,0)‎‏ تغلیظ شده با پتاسیم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق، ارتباط بین پوشیدگی دیامغناطیسی (σd)، پوشیدگی پارامغناطیسی کل (sp+s´p) و پوشیدگی همسانگرد شیمیایی 13C(σiso) با بارهای اتمی مولیکن ، NBO و QTAIM و نیز ارتباط پوشیدگی های شیمیایی با مغناطیس پذیری ها در نانولوله کربنی تک جدارهزیگزاگ (5,0) با تغلیظ پتاسیم و بدون پتاسیم، با استفاده از نظریه تابعی چگالی، تحت شرط مرزی دوره ای(PBC)  در سطح محاسباتی PBEPBE/6-31G(d) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که نانولوله کربنی زیگزاگ (5,0) با تغلیظ پتاسیم، به نانولوله کربنی پایدارتر نوع N تبدیل می شود. رابطه خطی بین بار های اتمی مولیکن ، NBO و QTAIM با پوشیدگی همسانگرد شیمیایی13C (σiso)  و پوشیدگی دیامغناطیسیσd  در ساختارهای با پتاسیم و بدون پتاسیم، وجود دارد. پوشیدگی پارامغناطیسی کل (σp + σ p) با هیچ یک از بارها در ساختارهای با تغلیظ پتاسیم، ارتباط خطی ندارد. بین مغناطیس پذیری کل اتمی(c (Ω))  با پوشیدگی همسانگرد شیمیایی13C (σiso) ارتباط کاملا خطی در هر دو ساختار با پتاسیم و بدون پتاسیم برقرار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
531 تا 545
لینک کوتاه:
magiran.com/p2233393 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!