بررسی مقاومت دیسک های غده ای سیب زمینی تحت درجه حرارت های مختلف به منظور کنترل بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی سیب زمینی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی سیب زمینی یکی از شایع ترین بیماری های باکتریایی سیب زمینی محسوب می شود. در مطالعه حاضر درجه مقاومت سه رقم سیب زمینی آلوده شده توسط سویه های مختلف بیمارگرهای سیب زمینی (Pc، Pa و Dd) تحت درجه حرارت های مختلف (18، 28 و 33 درجه سانتی گراد) بررسی شد. ارقام سیب زمینی رقم اسکارب، وتراز و رقم ادیسای برای آلودگی با باکتری ها استفاده شد. آزمایش ها بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد و وزن بافت له شده هر دیسک بر حسب میلی گرم اندازه گیری شد. در این پژوهش رقم ادیسای یک رقم حساس و رقم اسکارب یک رقم نیمه مقاوم به بیمارگرهای بیماری زای سیب زمینی تشخیص داده شد. تعداد نسخه های کپی mRNA از دیسک های غده ای سیب زمینی آلوده شده با بیمارگرهای بیماری زا تحت درجه حرارت های ذکرشده، شمارش شده و بیان ژن های Pathogenesis related genes (PR) و ژن های پاسخ دفاعی سیب زمینی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد هنگامی که سیب زمینی به باکتری های پکتولیتیک آلوده شود، القاء ژن های PR-3،PR-5t  وPR-10  رخ می دهد.در دیسک های غده ای رقم مقاوم سیب زمینی، میزان بیان ژن PR-5t  به طور قابل توجهی هم در حالت آلوده شدن با باکتری و هم بدون آلودگی، بالاتر از انواع حساس بود. نتایج نشان داد که بین بیان ژن PR-5t در دیسک های غده های سیب زمینی نیمه مقاوم و مقاومت آن ها در برابر بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی در درجه حرارت های مختلف اعمال شده ارتباط معنی داری وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2234550 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!