اثر کودهای زیستی قارچی و باکتریایی بر تغییرات بیوشیمیایی و مولکولی گیاه نخود آلوده‏ شده به بیماری پژمردگی فوزاریومی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژمردگی فوزاریومی ناشی از Fusarium oxysporum f.sp. ciceris یکی از مهم ترین و مخرب‏ ترین بیماری‏ های نخود در ایران می باشد. در این تحقیق اثر کودهای زیستی نیتروکسین و قارچ-ریشه در القا مقاومت نخود ایرانی (رقم ILC482) تحت تنش با بیمارگر ایجاد‏کننده پژمردگی بررسی شد. تغییرات در میزان تعدادی از آنزیم های آنتی ‏اکسیدانی و تجزیه‏ و‏تحلیل بیان ژن‏ های کیتیناز و سوپراکسید دیسموتاز به ترتیب با استفاده از روش های طیف سنجی و بیان ژن در زمان واقعی مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان فنل (91/3  میلی‏ گرم بر وزن تر) و پروتئین کل (29/50 میلی‏ گرم بر میلی‏ لیتر) به ترتیب در تیمارهای نیتروکسین و قارچ ریشه مشاهده گردید. بیشترین میزان تغییرات هر سه آنزیم مربوط به تیمار قارچ-ریشه در بازه زمانی 72 ساعت بعد از آلودگی بود. همچنین، مقایسه میانگین داده ‏های بیان ژن، افزایش حداکثری نسخه ‏برداری هر دو ژن را در بازه زمانی 72 ساعت بعد از آلودگی نشان داد. با توجه به نتایج حاصل، نتیجه‏ گیری می‏شود که کودهای زیستی، مقاومت گیاه به بیماری را از طریق تغییر در میزان فعالیت‏‏ های بیوشیمیایی و تغییر در سطح بیان ژن‏ های درگیر مقاومت، افزایش می ‏دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2234552 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!