مدرنیته و تغییرات خانواده روستایی در کردستان (مورد مطالعه: جامعه روستایی موکریان)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

طی چنددهه گذشته و در نتیجه مواجهه ایرانیان با امواج مدرنیته، به جریت می توان گفت که در ایران به طورکل و در جامعه کردستان به طورخاص، حوزه «مسایل خانواده» بیشترین تغییرات را به خود دیده است. به گونه ای که ما شاهد «تغییرات ارزشی» عمده ای در این حوزه هستیم. داده های مربوط به مقاله پیش رو، باتوجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه روستایی موردمطالعه، به شیوه کیفی و به روش نظریه زمینه ای، با استفاده از فنون مصاحبه های عمیق و تاریخ شفاهی جمع آوری شده است. مراجعه های مجدد و چندباره به میدان مطالعه به منظور گردآوری اطلاعات موردنیاز و سنجش اعتبار و روایی اطلاعات گردآوری شده و نیز آزمون صحت یافته های نظری، تا آخرین مرحله تحقیق ادامه داشته است. در بعد نظری، نظریه های جدید نوسازی و برخی نظریه های مرتبط با جامعه شناسی تفسیری، راهنمای عمل بوده اند و مشخصا نظریه تحول ارزشی اینگلهارت و نظریه های جدید نوسازی و مدرنیته بازاندیشی شده گیدنز، چارچوب مفهومی تحقیق را تشکیل می دهند. پس از انجام بیست مصاحبه فردی با نخبگان و افراد جامعه محلی و هشت جلسه بحث گروهی، اشباع نظری حاصل شد. در بخش تحلیل داده های جمع آوری شده، حدود 187 مفهوم اولیه، 12 مقوله جزیی و 4 مقوله اصلی استخراج و درنهایت در قالب ارایه مقوله اصلی پژوهش جمع بندی شده است. باتوجه به تغییرات ارزشی ایجادشده در حوزه «نهاد خانواده»، می توان اذعان داشت که درنتیجه ورود عناصر مدرن به جامعه روستایی موردمطالعه، تغییرات ارزشی و هنجاری گسترده ای در زیست جهان افراد جامعه مورد نظر و نیز ابعاد و مسایل مختلف مرتبط با «نهاد خانواده» از قبیل: روابط اعضای خانواده با یکدیگر، روابط زن و مرد، والدین و فرزندانشان، عشق و مسایل جنسی، عرفی شدن و زنانه شدن خانواده، طلاق، ازدواج و سنت های مرتبط با آن ها صورت گرفته است. «شدت» و «بعد» تغییرات فوق، ما را به ارایه نظریه زمینه ای «نظریه خانواده شبه مدرن روستایی با ویژگی های ایرانی- کردی» در جامعه مورد مطالعه رهنمون شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
187 تا 214
لینک کوتاه:
magiran.com/p2237043 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!