اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر سبک زندگی و مدیریت نشانه ها در زنان مبتلا به پرفشاری خون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

پرفشاری خون یکی از شایع ترین مشکلات سلامتی با پیامدهای مزمن است. مدیریت پرفشاری خون به طور عمده به وضعیت خودمراقبتی مربوط است. یکی از عوامل دسترسی به خودمراقبتی بهتر در حوزه روان شناختی، فراگیری فنون خودشفابخشی برای مراقبت از خود است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرآموزش خودشفابخشی بر سبک زندگی و بهبود نشانه ها در زنان مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.

مواد و روش ها: 

پژوهش نیمه آزمایشی حاضر با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه با دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. تعداد 30 نفر از مراجعه کنندگان زن مبتلا به پرفشاری خون به یکی از کلینیک های استان اصفهان از طریق نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک زندگی آرامش مدار تقی زاده و رضوانی (1396) و تکمیل فرم اطلاعات فشارخون تحت نظارت پزشک متخصص بود. داده ها با استفاده از تحلیل آماری اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج

نتایج نشان داد که آموزش خود شفابخشی در افزایش سبک زندگی آرامش مدار و کاهش و تثبیت فشارخون شرکت کنندگان در پس آزمون و پی گیری تاثیر معناداری داشته است (0.05>P).

نتیجه گیری: 

به نظر می رسد آموزش خودشفابخشی با کاهش استرس فیزیولوژیک از طریق درمان خاطرات سلولی مخرب، اصلاح سبک زندگی و آموزش تکنیک های آرام سازی، موجب افزایش آرامش و کاهش فشار خون زنان مبتلا شده است. بنابراین می توان از این روش بعنوان یک رویکرد جدید با اثرات نسبتا پایدار برای افزایش مهارت های خودمراقبتی بیماران مبتلا به پرفشاری خون در مراکز مرتبط با سلامت استفاده نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
66 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2237693 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!