کارایی قارچ کش فاموکسادون + سیموکسانیل (اکولایزر®WG %52.5) علیه Peronospora destructor، عامل بیماری سفیدک دروغی پیاز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بیماری سفیدک دروغی پیاز سالانه خسارت اقتصادی فراوانی به محصول پیاز وارد می سازد. بمنظور بررسی اثر قارچ کش فاموکسادون + سیموکسانیل (اکولایزر(WG %52.5 ® در کنترل بیماری سفیدک دروغی پیاز، آزمایش هایی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در سال 1396 در استان های خوزستان و هرمزگان اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل اکولایزر با غلظت های 2/0، 3/0 و 4/0 کیلوگرم در هکتار، فلوپیکولید + پروپاموکارب (اینفینیتوSC 687.5 ®) دو لیتر در هکتار به عنوان قارچ کش مرجع، شاهد آبپاشی و شاهد بدون محلولپاشی بودند. محلول پاشی کرت های آزمایشی با مشاهده نخستین علایم بیماری شروع و هر 10 روز یک بار تا رسیدن تیمار شاهد بدون قارچ کش به حداکثر آلودگی در مقیاس کوفر و فیشر ادامه یافت. ارزیابی کرت های آزمایشی قبل از هر محلول پاشی با انتخاب 10 بوته از دو ردیف میانی هر کرت و تعیین شاخص شدت بیماری (DSI) برای هر نمونه با اختصاص نمره 9-1 در مقیاس کوفویت و فیشر انجام و شدت بیماری برای هر کرت محاسبه شد. با استفاده از نتایج ارزیابی ها مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) محاسبه گردید. تجزیه واریانس مرکب مکان نشان دادکه در تمامی ارزیابی ها و نیز در مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری بین تیمارها و اثر متقابل تیمار × مکان اختلاف معنی داری در سطح 1% وجود دارد. با استناد به این نتیجه داده های هر مکان اجرا به صورت جدا تجزیه واریانس شدند. مقایسه میانگین مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری نشان داد که قارچ کش اکولایز با مقدار مصرف 4/0 کیلوگرم در هکتار در استان های خوزستان و هرمزگان به ترتیب با 87/88 و 85/91 درصد کاهش شدت بیماری نسبت به شاهد بدون محلول پاشی بالاترین اثر بخشی را دارد. این نتایج نشان داد قارچ کش اکولایزر با مقدار مصرف 2/0 و 3/0 کیلوگرم در هکتار و قارچ کش اینفینیتو با مقدار مصرف دو لیتر در هکتار در استان خوزستان به ترتیب با 63/55 ، 40/62 و 15/60 درصد و در استان هرمزگان به ترتیب با 81/14، 29/76 و 40/67 درصد اثر بخشی در گروه های آماری بعدی قرارگرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار مصرف مناسب قارچ کش اکولایزر برای کنترل بیماری سفیدک دروغی پیاز 4/0 کیلوگرم در هکتار هست.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2237897 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!