اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان افراد سالمند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تنظیم شناختی هیجان به معنی توانایی مدیریت واکنش های هیجانی شخصی با راهبردهای شناختی است که بعد از یک رویداد ناگوار رخ می دهد است. بدتنظیمی هیجانی به دلیل برخی محدودیت های خاص در بین سالمندان وجود دارد. موسیقی درمانی شناختی رفتاری می تواند مانند پلی برای نیل به بصیرت ها و رفتارهای جدید عمل کند. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان افراد سالمند است. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بوده که در آن از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه سالمندان مراکز مراقبت روزانه شهرستان بابل در سال 1398 بودند که از میان آنها یک سرا با نمونه گیری در دسترس انتخاب و 53 نفر باتوجه به معیارهای ورود و خروج امکان شرکت در مطالعه را داشتند که 30 نفر از آنان به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایدهی شدند. شش جلسه موسیقی درمانی شناختی رفتاری بر روی گروه آزمایش صورت گرفت و برای گروه گواه مداخله صورت نگرفت. ابزار پژوهش پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، نسخه 22 با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که موسیقی درمانی شناختی رفتاریموجب تنظیم شناختی هیجانات سالمندان می شود (05/0>P). بر اساس یافته های این پژوهش می توان از موسیقی درمانی شناختی رفتاری به عنوان یک الگوی کارآمد در مراکز مشاوره و روان درمانی جهت تنظیم شناختی هیجان در سالمندان استفاده نمود. این درمان موجب کنترل شناختی و تغییر افکار منفی و خودشکن می شود

زبان:
فارسی
صفحات:
369 تا 382
لینک کوتاه:
magiran.com/p2237946 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!