تاثیر محلول پاشی و محلول دهی فسفر بر رشد، عملکرد و کیفیت توت فرنگی در کشت هیدروپونیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر محلول پاشی و محلول دهی فسفر بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با دو فاکتور محلول پاشی فسفر (F) (mg/L10، 5، 0) و محلول دهی فسفر (N) (mg/L20، 10، 5) از منبع منوپتاسیم فسفات با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که خصوصیات رشدی، عملکردی و کیفی گیاه بطور معنی داری تحت تاثیر تیمار ها قرار گرفت. اثر متقابل محلول دهی و محلول پاشی فسفر بر روی عملکرد در سطح 05/0  p≤ معنی دار شد. عملکرد کل در واحد گرم در تیمار (mg/L)10N10 Fنسبت به شاهد حدود 34/847 گرم افزایش داد. بطور کلی خصوصیات رشدی گیاه شامل وزن تر برگ، سطح برگ و حجم ریشه با افزایش سطح در هر دو روش افزایش معنی داری نشان داد. اثرات متقابل محلول پاشی و محلول دهی فسفر بر ویتامین ث و آنتوسیانین کل در سطح 05/0  p≤ معنی دار شد، و تیمار (mg/L) 20N10 Fمیزان ویتامین ث و آنتوسیانین کل را نسبت به شاهد 71 و 30 درصد افزایش داد. بیشترین اسیدیته قابل تیتر میوه با مقایسه میانگین 95/1% در تیمار (mg/L) 10N0F اندازه گیری شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
107 تا 116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2239289 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!