ارتباط نگرش معنوی و گرایش به حفظ حریم خصوصی بیماران در دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی خوی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

حفظ حریم بیمار یکی از ملزومات اساسی اخالق حرفهای و حفظ شان فردی در سیستم مراقبت معنوی پرستاری است. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین نگرش معنوی با گرایش به حفظ موازین حریم بیماران از دیدگاه دانشجویان پرستاری خوی در سال 2138 انجام شد.

روش کار

در پژوهش تحلیلی- مقطعی حاضر 311 نفر از دانشجویان پرستاری خوی به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه نگرش معنوی و محدوده حریم بیماران استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرمافزار 22 SPSS ،آزمون t مستقل و ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

نگرش معنوی اکثر دانشجویان)1/83 درصد(مثبت و گرایش به مراعات حریم بیمار، مثبت و مطلوب بود. بیشترین نظر موافق در زمینه مراعات حریم به ترتیب مربوط به اقدامات حفاظتی و رعایت بهداشت فردی در پیشگیری از ابتال به عفونت بیمارستانی)4/22 درصد(، لزوم استفاده از پاراوان در هنگام مراقبت (1/16 درصد) و پوشش مناسب بیمار جهت جلوگیری از در معرض دید قرار گرفتن غیر ضروری (2/12 درصد) بود. شایان ذکر است که بین نمره نگرش معنوی و لزوم حفظ حریم، همبستگی مستقیم و معناداری وجود داشت (211/1=r ،146/1=P).

نتیجهگیری

همه انسانها دارای ظرفیت معنوی بالقوهای هستند. با پشتوانه تعقل و یادگیری، نگرش معنوی قابل تقویت میباشد. از آنجایی که در امر مراقبت، فعالیتهایی نظیر احترام گذاشتن، حفظ حریم، گوش دادن به بیمار و کمک به آگاهی از روند بیماری از اصول اساسی محسوب میشوند، الزم است اعضای هیات علمی پرستاری با استفاده از روش های عملی و نقشآفرینی، نگرش معنوی و رعایت این اصول را در دانشجویان پرستاری تقویت کنند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
33 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2239356 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!