نانوکامپوزیت های آلیاژ NBR/PVC: ساخت، خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش، اثر نانوگرافن و نانو رس بر آلیاژ NBR/PVC با نسبت درصد (30/70) با استفاده از روش اختلاط مذاب مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تهیه نانوکامپوزیت با عملکرد خوب، پراکندگی یکنواخت نانو ذره ها در بستر آلیاژ NBR/PVC ضروری است، که بر خواص مکانیکی و ریولوژیکی NBR/PVC تاثیر بسزایی دارد. خواص فیزیکی- مکانیکی و ریولوژیکی به دلیل پراکنش خوب نانوذرات و همچنین سازگاری قابل قبول NBR/PVC بهبود یافت. همان گونه که انتظار می رفت، با افزودن نانو ذره ها به آلیاژها، گشتاور پخت افزایش یافت. همچنین، زمان برشتگی و زمان پخت بهینه در نانوکامپوزیت های حاوی نانوگرافن افزایش قابل توجهی نشان داد، درحالی که در نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانو رس نتایج عکس دیده شد. در ادامه، در آزمون آسایش از تنش دیده شد که افزایش مقدار نانو ذره ها، مدول اولیه را افزایش می دهد و سبب کاهش مدول نهایی نمونه ها در قبل و بعد از پخت می شود. خواص مکانیکی نمونه ها شامل استحکام کششی، ازدیاد طول تا شکست، مدول یانگ و سختی با افزایش مقدار نانو افزایش یافت.
زبان:
فارسی
صفحات:
3 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2240882 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!