اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر کانون توجه درونی-بیرونی بر مهارت دست خط نویسی دانش آموزان ابتدایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
نوع کانون توجه، بر نتیجه و کارایی مهارت های حرکتی موثر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر کانون توجه درونی-بیرونی بر مهارت دست خط نویسی دانش آموزان ابتدایی انجام شد. در این پژوهش نیمه آزمایشی، 60 نفر از دانش آموزان دختر (با میانگین سنی 21/0±12/8 سال) یکی از دبستان های شهر تهران شرکت داشته اند که به صورت تصادفی ساده، جهت شرکت در آزمون به 3 گروه کانون توجه بیرونی، توجه درونی و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای مورد استفاده در این آزمون عبارت بودند از: آزمون یکپارچگی بینایی- حرکتی بیری (VMI) برای ارزیابی مولفه های مهارت حرکتی ظریف منتخب، آزمون پوردو پیگ بورد برای اندازه گیری مهارت دستی و هماهنگی چشم و دست، چک لیست و دستگاه زمان سنج برای ثبت زمان صرف شده برای نوشتن نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره، نشان داد که روند اجرای مهارت حرکتی ظریف (دست خط نویسی) در هیچ یک از گروه های توجه بیرونی، درونی نسبت به گروه کنترل معنادار نبوده است این پژوهش نشان می دهد که برنامه های آموزشی مبتنی بر توجه درونی -بیرونی برتر خاصی ندارد و معلم می تواند به تصمیم خود از هردو برنامه آموزشی استفاده کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2241531 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!