بررسی تاثیر شاخص های پیوند از دور بر تولید خالص اولیه (NPP) در دامنه شمالی البرز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از موضوعات اصلی تحقیقات علمی در زمینه اثر تغییر اقلیم جهانی، بررسی تغییرات چرخه کربن در مراتع است و تولید خالص اولیه (NPP) مولفه ای مهم در این چرخه از نظر ذخیره کربن و شاخصی کلیدی برای ارزیابی کارکرد اکوسیستم است. در این تحقیق رابطه تولید خالص اولیه با نوسانات اقیانوسی اتمسفری به صورت ماهانه و فصلی در فاصله سال های 2016-2000 در دامنه شمالی رشته کوه البرز مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور برای مدل سازی رابطه تولید ناخالص اولیه با شاخص های اقیانوسی اتمسفری، میزان NPP با استفاده از محصولات سنجنده مودیس استخراج شد. برای بررسی روابط هم زمان و غیرهم زمان در سری های مختلف زمانی از رگرسیون چندمتغیره و برای بررسی روند تغییرات تولید خالص اولیه در فصل های مختلف در طول دوره آماری مورد مطالعه از آزمون من کندال استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین بیشترین میزان تولید خالص اولیه در فصول بهار و تابستان به ترتیب به میزان 2/06 و 1/30 و کمترین مقدار در فصول پاییز و زمستان به ترتیب برابر با 0/68 و 0/55 گرم کربن در متر مربع در روز بود. روند معنی دار تغییرات NPP در فصول پاییز و زمستان مشاهده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که NPP تحت تاثیر عوامل اقلیمی به ویژه بارش بوده و شاخص های مربوط به انسو (النینو نوسان جنوبی) از عوامل موثر بر بارش و در نتیجه تولید خالص اولیه در منطقه شمال کشور است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2243238 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!