ارزیابی و مقایسه ذخایر کربن آلی و نیتروژن خاک مراتع و مزارع گندم مجاور در موقعیت های مختلف شیب دامنه (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی کرمانشاه)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

افزایش گازهای گلخانه ای اتمسفر به ویژه دی اکسیدکربن در اثر مصرف سوخت های فسیلی موجب افزایش دمای کره زمین شده است. توقف این روند فقط با کاهش مصرف این سوخت ها و یا ذخیره کربن آلی در خاک امکان پذیر است. پوشش گیاهی کره زمین شامل جنگلها، مراتع و اراضی کشاورزی با جذب و ذخیره کربن نقش موثری در کاهش گازهای گلخانه ای دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر میزان شیب و موقعیت دامنه و نیز کاربری اراضی بر میزان ذخایر کربن آلی در یک منطقه کوهستانی واقع در ارتفاعات زاگرس میانی در کرمانشاه انجام شد. نتایج بیانگر تاثیر معنی دار شیب و کاربری زمین بر مقدار زیست توده، میزان ذخایر کربن آلی و نیتروژن خاک است. مقایسه شیب های مختلف مرتعی نشان داد که موقعیت پای دامنه با کمترین شیب (20 تا 30 درصد) بیشترین میزان ذخیره کربن آلی، درصد نیتروژن خاک و زیست توده فوقانی را داشت. حضور درختان پراکنده در مرتع در موقعیت شانه دامنه موجب افزایش توانایی این موقعیت در ذخیره سازی کربن آلی خاک در مقایسه با دامنه مشابه بدون درختان شده که احتمالا در اثر افزوده شدن هوموس و یا مراقبت تاج آنها از گونه های علفی زیراشکوب درختان است. مقایسه گندمزار با مرتع مجاور با شیب یکسان بیانگر افزایش معنی دار (0/05>P) میزان کربن آلی و درصد نیتروژن کل در خاک مرتع است.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2243241 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!