شناسایی، فراوانی و پراکنش بزرگ بی مهرگان کف زی و ارزیابی زیستی رودخانه قلعه رودخان (استان گیلان)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

استفاده از جمعیت بی مهرگان کف زی از مناسب ترین ابزارها برای تعیین سلامت و یکپارچگی زیستی رودخانه ها و تاثیر فعالیت های انسانی بر کیفیت آنها است. با توجه به اهمیت رودخانه قلعه رودخان از نظر گردشگری و رشد جمعیت در حاشیه آن، از شاخص های زیستی برای ارزیابی وضعیت رودخانه استفاده شد. نمونه برداری با استفاده از سوربر سمپلر (چشمه 300 میکرون و مساحت 900 سانتی متر مربع) در 5 ایستگاه با 3 تکرار از اردیبهشت تا آذر 1396 انجام شد. نمونه ها در اتانول 96 درصد فیکس و به آزمایشگاه انتقال داده شده و شناسایی شدند. فراوانی کل، شاخص EPT، غنای EPT، درصد EPT و نسبت EPT/Chiro محاسبه شد. تعداد 5134 نمونه از 35 جنس، 30 خانواده، 10 راسته، 4 رده و 3 شاخه شناسایی شد. بالاترین غنای EPT در ایستگاه 4 در اردیبهشت ماه (607 عدد بر مترمربع) و پایین ترین آن در ایستگاه 5 در مهرماه (7 عدد بر مترمربع) مشاهده شد. حضور گونه های حساس به آلودگی از جمله Epeorus sp.، Rithrogena sp.، Rhyacophila sp.، Isopela sp.، Gomphus sp.، Cordulegaster sp.، Coenagrion sp.، Oligoneuriella sp.، Heptagenia sp و .Philorus sp نشانگر کیفیت مطلوب آب رودخانه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2243242 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!