ارزیابی رفتار سبز شدن ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L) تاج خروس سفید (.Amaranthus albus)، سلمه تره (.Chenopodium album) و خرفه (.Portulaca oleracea L) تحت تنش شوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش شوری بر رفتار، چگونگی و میزان سبزشدن ارزن معمولی، خرفه، سلمه تره و تاج خروس سفید، چهار آزمایش جداگانه در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل 10 سطح تنش شوری شامل محلول هوگلند با هدایت الکتریکی 2 دسی زیمنس بر متر به عنوان شاهد، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18 و 20 دسی زیمنس بر متر (حاصل از کلرید سدیم در محلول هوگلند) بود. نتایج نشان داد که بذور ارزن معمولی، خرفه، تاج خروس سفید و سلمه تره به ترتیب تا سطوح 20، 16، 12 و 12 دسی زیمنس بر متر توانایی سبزشدن را داشتند. وزن خشک تک گیاهچه برای گیاه ارزن معمولی و تاج خروس سفید در شوری 2 و 4 دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی-داری با هم نداشت. هم چنین نتایج نشان داد که افزایش شوری از 2 با 4 دسی زیمنس بر متر منجر به کاهش معنی دار وزن خشک گیاهچه خرفه شد اما این کاهش با افزایش میزان شوری از 4 به 8 دسی زیمنس بر معنی دار نبود. در این تحقیق با افزایش تنش شوری از 2 به 8 دسی زیمنس بر متر به ترتیب وزن خشک ارزن معمولی، خرفه، سلمه تره و تاج خروس سفید به ترتیب با 55، 73.8، 80.7 و 79.5 درصد کاهش داشت. هم چنین نتایچ نشان داد که بذور گیاه خرفه در شرایط وجود تنش شوری با میزان 18 و 20 دسی زیمنس بر متر بذور خرفه فاقد هر گونه سبز شدنی بودند اما با برطرف شدن تنش شوری به ترتیب 34 و 62 درصد دارای سبز شدن بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
265 تا 277
لینک کوتاه:
magiran.com/p2243324 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!