آگاهی و عملکرد کارکنان استان هرمزگان در رابطه با پیشگیری از ابتلا به کووید-19

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

امروزه مهم ترین اولویت بهداشتی جامعه بشری بیماری کووید-19 می باشد. باتوجه عدم قطعیت درمان و واکسیناسیون این بیماری، مهم ترین راه کنترل، اقدامات پیشگیرانه می باشد. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان استان هرمزگان در رابطه با پیشگیری از ابتلا به کووید-19 انجام شد.

روش ها

در این مطالعه مقطعی، نمونه مورد مطالعه شامل 406 نفر از کارکنان استان هرمزگان بود. روش نمونه گیری نمونه گیری در دسترس می باشد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته، روا، پایا و دو بخشی بود. بخش اول حاوی اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم شامل پرسشنامه آگاهی و رفتار بود. پرسشنامه از طریق رسانه های اجتماعی در اختیار جامعه هدف قرار گرفته و داده ها جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی (آزمون های ANOVA، آزمون تی مستقل و آنالیز رگرسیون چندگانه) تجزیه وتحلیل شدند.

نتایج

در این پژوهش 78/6 درصد کارکنان به سوالات آگاهی از علایم، انتقال و پیشگیری از کرونا پاسخ صحیح دادند. میانگین امتیاز رفتار کارکنان در استان هرمزگان 3/84±32/70 می باشد که فقط 56 درصد رفتار مناسب داشتند. نتایج حاصل از بررسی رفتار نشان داد که میانگین امتیاز رفتار در زنان و مردان به ترتیب 3/51±33/51 و 3/95±31/96 می باشد که به لحاظ آماری اختلاف معناداری با یکدیگر دارند (0/001⩽P-Value). براساس نتایج آنالیز رگرسیون چندگانه، آگاهی، ورزش و جنسیت به طور معنا داری پیشبینی کننده رفتار کارکنان تلقی می شوند (0/05<P-Value).

نتیجه گیری

از آنجایی که ارتقای آگاهی و افزایش فعالیت های بدنی پایبندی افراد به رعایت رفتارهای بهداشتی پیشگیری کننده از کرونا را افزایش می دهد، بنابراین اطلاع رسانی جامع، برگزاری دوره های آموزشی و برنامه ریزی و ترغیب کارکنان برای فعالیت فیزیکی توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2243612 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!