محاسبه توان، انرژی و حرارت تولیدی و مصرفی در فناوری های مختلف تیمار پسماند جامد شهری با احتساب بازیافت- مطالعه موردی: شهر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با افزایش جمعیت، توسعه اقتصادی و شهر نشینی، تولید پسماند به خصوص در کشورهای درحال توسعه، رشد سریعی داشته است. با توجه به افزایش نرخ تولید پسماند، روزانه هزینه های بالایی از پسماند شامل جمع آوری، جابجایی، دفع، سوزاندن در کنار هزینه های سنگین دیگر مانند احداث، تعمیر و نگهداری یک فناوری تیمار پسماند بر دولت و مدیران شهری تحمیل می شود. در این راستا اطلاع از انرژی و حرارت تولیدی و مصرفی در فناوری های مختلف تیمار به دور از روش های هزینه بر و طولانی آزمایشگاهی می تواند به مدیران شهری در تصمیم گیری صحیح کمک کند تا بتوانند فناوری های مختلف تیمار پسماند را با تمام ابعادشان در کوتاه ترین زمان ممکن و به صورت پایدار بررسی و انتخاب کنند. در این پژوهش، توان، انرژی، حرارت تولیدی و مصرفی کل پسماند (برای فناوری های گازی سازی، سوزاندن و هضم بی هوازی) با احتساب بازیافت محاسبه می شود. توان و انرژی تولیدی کل پسماند شهر تهران به ترتیب برای فرایندهای سوزاندن، 102/35 مگاوات و 1312/88 کیلووات ساعت بر تن، برای فرایند هضم بی هوازی، 66/69 مگاوات و 290/83 کیلووات ساعت بر تن و برای فرایند گازی سازی 130/58 مگاوات و 1717/44 کیلووات ساعت بر تن است. همچنین در تمام مراحل، پتانسیل مقدار مواد بازیافتی برای هر یک اجزا قابل بازیافت پسماند محاسبه شده است. درنهایت می توان نتیجه گرفت که انرژی تولید شده یک تن پسماند در هر روز در فرایندهای سوزاندن، هضم بی هوازی و گازی سازی به ترتیب معادل انرژی 14 ماه و 12 روز، 3 ماه و 18 روز و 19 ماه و 6 روز است که برای روشنایی منزل استفاده می شود. لازم به ذکر است که عدم قطعیت پارامترهای استفاده شده بر روی نتایج مدل سازی نیز بررسی شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
649 تا 663
لینک کوتاه:
magiran.com/p2244345 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!